Algemene voorwaarden

sa GET nv

Zetel:
Antwerpsesteenweg 107
2390 Malle
België

sa GET nv wordt vertegenwoordigd door de directeur:
Jorge Pons Vorberg

Contact:
Tel: +32(0)3/312 92 30
Fax: +32(0)3/311 72 90
info@get.be

Nummer Handelsregister: 03 0160609
Ondernemingsnummer: 0404.641.636 RPR Antwerpen
BTW nr.: BE404.641.636
Erkende Beveiligingsonderneming Ministerie van Binnenlandse Zaken 20 0701 40
 

GET Nederland BV

Zetel:
Albert Einsteinweg 4
8218 NH Lelystad
Nederland

Contact:
Fon: +31 (0) 320 25 37 90
info@get.nl

K.v.K. Midden-Nederland nr.: 30.08.55.17
BTW nr.: NL800 080 828 B01

Verantwoordelijke voor de inhoud volgens Belgische interstatelijk omroep verdrag:
Jorge Pons Vorberg

Concept en technische uitvoering
NetWerk GmbH – IT-Services · 72336 Balingen · Duitsland
E-mail: info@netwerk.de · Internet: https://www.netwerk.de

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud, e-mail disclaimer

 

Dit bericht is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de perso(o)n(en) aangeduid als ontvanger(s) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, stel de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder dit bericht meteen van uw systeem. Het direct of indirect kopiëren, openbaar maken, verspreiden, printen, publiceren en/of het op enige andere wijze gebruiken van dit bericht of enig deel daarvan op welke wijze dan ook is strikt verboden als u niet de beoogde ontvanger(s) bent. Dit bericht en enige bijbehorende bijlagen kunnen niet worden geacht juridisch bindend te zijn onder welke omstandigheid dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primion Benelux. Primion Benelux is niet verantwoordelijk voor enig verlies en/of enige schade die wordt veroorzaakt door onjuistheden en/of omissies in haar e-mailberichten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud, website disclaimer

 

Deze disclaimer is van toepassing op de verschillende primion Benelux-websites (www.primion.bewww.primion.nl - https://extra.get.be/ - www.timemanagement.be – www.tijdsregistratie.be – www.personnelplanning.be – www.tijdenregistratie.be – www.securitymanagement.be – www.toegangsbeveiliging.be – www.timemanagement.be – www.primion.be). Door het raadplegen van de website, accepteert de bezoeker expliciet de voorwaarden van deze disclaimer. Primion Benelux kan de voorwaarden van deze disclaimer op elk moment eenzijdig wijzigen.

Tenzij anders bepaald zijn de pagina’s en simulaties bekeken of verkregen door de bezoeker via de interactieve applicaties puur informatief. Alle gegevens op de site worden met de grootste zorg door primion Benelux onderhouden onder gebruikmaking van uitsluitend betrouwbare informatiebronnen. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van het gebruikte materiaal, bieden wij geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via deze website. GET wijst daarom alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die wordt geleden door de toegang, raadpleging of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of het gebruik van de interactieve applicaties af.

Het gebruik van de informatie op de website is altijd specifiek voor een geval. De informatie vervangt geen advies en ondersteuning in concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij selecteert en voor de consequenties die het gebruik van de informatie voor hem of haar kunnen hebben.

De website kan in principe op elk moment worden geraadpleegd, behalve in het geval van technisch onderhoud, inhoudelijke aanpassingen of wanneer er reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de website. Primion Benelux kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of onderdelen daarvan, voor enige beperkingen van het gebruik, enz.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan de inhoud buiten onze invloedssfeer licht. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid voor deze externe inhoud aanvaarden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's zijn ten tijde van het koppelen gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen Ten tijde van het linken was er geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de website, de logo’s, de informatie, de interactieve applicaties, enz., zijn eigendom van primion Benelux en zijn eveneens beschermd door auteursrecht. Het is verboden om (een gedeelte van) deze site op welke wijze en in welke vorm dan ook te kopiëren, aan te passen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van GET. . Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor particulier, niet-commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op de website niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangemerkt. Indien u toch nog een inbreuk op het auteursrecht constateert, verzoeken we u dat aan ons te melden. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. 

Primion Benelux respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (gebaseerd op de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen hebben rechtsbevoegdheid. 

 

Geschillen

Informatie volgens de 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz' (Duitse wet m.b.t. alternatieve oplossingen van geschillen voor consumenten geschillen - VSBG):
"Wij verplichten er ons niet toe, noch zijn we verplicht om gebruik te maken van alternatieve oplossingsentiteiten om geschillen met consumenten op te lossen en dit volgens de bepalingen van de VSBG en volgens de ADR-Richtlijn 2013/11/EU." 

Algemene voorwaarden

Download [PDF]

to top
close